ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ

1. Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας. Το δελτίο απογραφής πρέπει να φέρει την ίδια ημερομηνία με την πράξη ανάληψης στη σχολική σας μονάδα (βλ. αρ. 4) (συνημμένο στο παρόν αρχείο).
2. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή/τριας (συνημμένο στο παρόν αρχείο).
3. Υπεύθυνη Δήλωση (αφορά κωλύματα πρόσληψης, συνημμένο στο παρόν αρχείο). Οι άρρενες αναπληρωτές θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον Δήμο/Κοινότητα καθώς και τον αριθμό εγγραφής στα μητρώα αρρένων και τον στρατιωτικό τους αριθμό (ΑΣΜ ή ΣΑ).
4. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα (συνημμένο στο παρόν αρχείο). Την ημέρα που θα παρουσιαστείτε και θα αναλάβετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας, αλλά και στα σχολεία διάθεσης, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε, σε συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, Πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο έντυπο γιατί είναι σύμφωνο με την πράξη ΕΣΠΑ που έχετε προσληφθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πράξη ανάληψης υπηρεσίας, αφού υπογραφεί, πρωτοκολληθεί και σφραγισθεί, θα παραμείνει στο αρχείο του σχολείου και δεν θα επισυναφθεί στο φάκελό σας. Επίσης, η πράξη ανάληψης στο σχολείο τοποθέτησης πρέπει να φέρει την ίδια ημερομηνία με το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (βλ. αρ. 1). Συνεχίστε την ανάγνωση του “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ”