ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Κατά την πρόσληψη, οι αναπληρωτές υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, για τον φάκελο τους

  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ)
  • ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (για Ε.Ε.Π., π.χ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, κ.λ.π.)
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ( ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ)
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ)

Συνεχίστε την ανάγνωση του “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ”