ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ

1. Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας. Το δελτίο απογραφής πρέπει να φέρει την ίδια ημερομηνία με την πράξη ανάληψης στη σχολική σας μονάδα (βλ. αρ. 4) (συνημμένο στο παρόν αρχείο).
2. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή/τριας (συνημμένο στο παρόν αρχείο).
3. Υπεύθυνη Δήλωση (αφορά κωλύματα πρόσληψης, συνημμένο στο παρόν αρχείο). Οι άρρενες αναπληρωτές θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον Δήμο/Κοινότητα καθώς και τον αριθμό εγγραφής στα μητρώα αρρένων και τον στρατιωτικό τους αριθμό (ΑΣΜ ή ΣΑ).
4. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα (συνημμένο στο παρόν αρχείο). Την ημέρα που θα παρουσιαστείτε και θα αναλάβετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής σας, αλλά και στα σχολεία διάθεσης, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε, σε συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, Πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο έντυπο γιατί είναι σύμφωνο με την πράξη ΕΣΠΑ που έχετε προσληφθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πράξη ανάληψης υπηρεσίας, αφού υπογραφεί, πρωτοκολληθεί και σφραγισθεί, θα παραμείνει στο αρχείο του σχολείου και δεν θα επισυναφθεί στο φάκελό σας. Επίσης, η πράξη ανάληψης στο σχολείο τοποθέτησης πρέπει να φέρει την ίδια ημερομηνία με το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (βλ. αρ. 1).5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το ν. 4354/2015):
α) Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (συνημμένο στο παρόν αρχείο).
β) Τα σχετικά ένσημα ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία υπήρξατε ασφαλισμένος/η,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο στο παρόν αρχείο) ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν λάβατε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης,
δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για κάθε έτος ξεχωριστά από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή άλλους φορείς απασχόλησης που δεν είναι καταχωρημένες στον ΟΠΣΥΔ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών σε Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλους φορείς θα γίνονται δεκτές μόνο όσες έχουν πλήρη στοιχεία (αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας – πλήρες ή μειωμένο – το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο, η νομική μορφή του φορέα, η διάρκεια της προϋπηρεσίας, βεβαίωση που να αναφέρει ότι υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015).
6. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου).
8. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει) και σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση:
α) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας (συνημμένο στο παρόν αρχείο)
β) Αναλυτική βαθμολογία,
γ) Αποδεικτικό του θέματος της διπλωματικής εργασίας.
9. Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου (αν υπάρχει) και σε περίπτωση ξενόγλωσσου διδακτορικού τίτλου απαιτείται μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας (συνημμένο στο παρόν αρχείο)
β) Περίληψη του περιεχομένου της Διδακτορικής διατριβής,
γ) Τα ονόματα της Τριμελούς Επιτροπής.
10. Φωτοαντίγραφο Σεμιναρίου 400 ωρών (αν υπάρχει – μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).
11. ΑΦΜ: Εκτύπωση σελίδας από τον ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ. Η διαδικασία γίνεται ως ακολούθως: εισαγωγή στο Σύστημα με κωδικούς ΟΠΣΥΔ, κλικ στο σύνδεσμο Φάκελος, δεξί κλικ και εκτύπωση εάν δίνει αυτή την επιλογή ή αποθήκευση ως…
12. ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία επίσημου παραστατικού στο οποίο αναφέρεται ο ΑΜΚΑ.
13. ΑΜΑ: Φωτοτυπία επίσημου παραστατικού στο οποίο αναφέρεται ο ΑΜΑ.
14. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος ο προσλαμβανόμενος εκπαιδευτικός. Γίνεται δεκτό και άλλο αντίγραφο επίσημου εγγράφου που αποδεικνύει το ΙΒΑΝ.
15. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μόνο εάν είστε έγγαμη/ος ή με σύμφωνο συμβίωσης και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος απαιτείται και η αντίστοιχη βεβαίωση φοίτησης.
16. Πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις:
α) παθολόγου,
β) ψυχιάτρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις και από ιατρούς δημοσίου και από ιδιώτες. Επίσης, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία, είναι απαραίτητο να επισημανθεί στον παθολόγο και τον ψυχίατρο ότι θα πρέπει στη γνωμάτευση που θα σας χορηγήσει να αναγράφεται οπωσδήποτε η εξής πρόταση:
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: Είναι ικανός/ή να ασκήσει τα εκπαιδευτικά του/της καθήκοντα στην Εκπαίδευση όπου έχει προσληφθεί.
ΓΙΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ: Είναι ικανός/ή να ασκήσει τα υποστηρικτικά του/της καθήκοντα στην Εκπαίδευση όπου έχει προσληφθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ιατρικές γνωματεύσεις προσκομίζονται ΑΜΕΣΑ.
17. Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ (για ειδικές κατηγορίες) εάν υπάρχει.
18. Βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για τους/τις αναπληρωτές/-τριες ειδικότητας ΠΕ25 – Σχολικοί Νοσηλευτές
19. Άδεια άσκησης επαγγέλματος για όλους τους/τις αναπληρωτές/-τριες ΕΕΠ

Στις περιπτώσεις που υφίστανται τα παρακάτω αιτήματα κατά την ημέρα ανάληψης, παρακαλούμε να αποσταλούν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr) για την άμεση χορήγησή τους. Τα πρωτότυπα έντυπα (αίτηση και δικαιολογητικά) παραμένουν στον ατομικό φάκελο πρόσληψης του/της αναπληρωτή/-τριας.
20. Αίτηση χορήγησης μειωμένου ωραρίου για τις αναπληρώτριες με τέκνα κάτω των δύο ετών.
21. Αίτηση αδειών μητρότητας (κύησης, λοχείας, ανατροφής, άνευ αποδοχών). Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα έντυπα χορήγησης αυτών των αδειών στο τηλέφωνο 2310587077.
22. Αίτηση χορήγησης μειωμένου ωραρίου λόγω συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας άνω των 10 ετών έως 31/12/2021. Συνολική εκπαιδευτική προϋπηρεσία είναι το άθροισμα των μηνών και ημερών κάθε σχολικού έτους.